Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

 

Jogszabályok, szabályozás

Közlönyök


Munka

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt)

 • 18/2007. EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

 • 50/2015. EMMI rendelet az orvosi bélyegzőkről

 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 • 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 • 356/2008. Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Hatóság, igazgatás


 • 2016. CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 • 33/2013. EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

 • 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 • 12/2011. NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

 • 96/2003 Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 • 2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 • 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Pszichiátria

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről X. fejezet

 • 60/2004. ESZCSM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól

 • 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • 117/1998. Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 • 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

 • 80/2013. OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020

 • 42/2008. EüM–SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 107. §

Cselekvőképesség, gondnokság


 • 2013. V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – Második rész

 • 2013. CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 • 2016. CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (XXXII. fejezet: gondnokság)

 • 2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról

 • 149/1997. Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Általános orvosi


 • 39/2016. EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

 • 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 • 124/2013. Korm. rendelet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 • 60/2003. ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 • 45/2006 EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről

 • 40/2004. ESZCSM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

 • 47/2004. ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

 • 5/2006. EüM rendelet a mentésről

 • 19/1998. NM rendelet a betegszállításról

 • 13/1992. NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

 • 41/2004. GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 • 22/1991. NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

 • 27/1996. NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

 • 52/2006. EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról

 • 46/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról

 • 23/2002. EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

 • 28/2014. EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

 • 50/1999. EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

 • 9/2012. NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

 • 10/2012. NEFMI rendelet a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

 • 521/2013. Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Finanszírozás, szerződés

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 43/1999. Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 • 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 • 337/2008. Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

 • 284/1997. Korm. rendelet térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

 • 191/2008. Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 • 6/1998. NM rendelet az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról

 • 2/2004. EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

 • 9/1993. NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 • 31/2010. EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről (30. melléklet: szkizofrénia)

Adatvédelem, -kezelés

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 • 62/1997. NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

 • 335/2005. Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 • 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (különösen a 219. §)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Gyógyszerrendelés

 • 1/2003. ESZCSM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

 • 32/2004. ESZCSM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 • 44/2004. ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

 • 63/2006. Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól - közgyógyellátás: 35–50. §

 • 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról


Keresőképesség

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 • 102/1995. Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Rokkantság, fogyatékosság, szociális ellátás

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 168/1997. Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 • 335/2009. Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

 • 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 • 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 • 7/2012. NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

Képzés

 • 22/2012. EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

 • 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

 • 63/2011. NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

 • 64/2011. NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről


Legfrissebb kongresszusok

  További rendezvények

  Hasznos linkek
  Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
  Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]
  Kongresszusi hírek

  Neuropszichológiai szakpszichológus szakképzés 2021. szeptembertől - TÁJÉKOZTATÓ2021.04.16.

  SZAKKÉPZÉSI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022 tanévre

  A Semmelweis Egyetemen Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján működő Neuropszichológiai

  Autizmus spektrum zavar felnőttkorban2021.04.09.

  Kedves Érdeklődők!

  Várjuk Önöket szeretettel alábbi programunkon, mely ONLINE lesz megtartva, jövő héten kedden, április

  I. Magyar tudományos mindfulness konferencia - VÁLTOZÁS!2021.03.25.

  Kedves Kollégák!

  Örömmel tájékoztatjuk és szeretettel hívjuk Önt és kollégáit a 2021. április 9-én megrendezésre kerülő I.

  Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság XIII. kongresszusa2021.03.16.

  November 19-20-án kerül megrendezésre siófoki Residence Balaton Conference Hotelben a Magyar Alvásdiagnosztikai

  CME március - Szkizofrénia és Fájdalom kurzus I/22021.02.24.

  Kedves Érdeklődők!

  Márciusi két programunk leírását az alábbi linken érik el:

  PSZICHOTERAPEUTA SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS2021.02.22.

  PSZICHOTERAPEUTA SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉST INDÍT a Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés (TEPKI) Budapesten 2021. szeptemberben

  További hírek