Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Jogszabályok, szabályozás

Közlönyök


Munka

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt)

 • 18/2007. EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

 • 50/2015. EMMI rendelet az orvosi bélyegzőkről

 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 • 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 • 356/2008. Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Hatóság, igazgatás


 • 2016. CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 • 33/2013. EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

 • 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 • 12/2011. NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

 • 96/2003 Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 • 2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 • 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Pszichiátria

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről X. fejezet

 • 60/2004. ESZCSM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól

 • 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • 117/1998. Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 • 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

 • 80/2013. OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020

 • 42/2008. EüM–SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 107. §

Cselekvőképesség, gondnokság


 • 2013. V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – Második rész

 • 2013. CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 • 2016. CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (XXXII. fejezet: gondnokság)

 • 2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról

 • 149/1997. Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Általános orvosi


 • 39/2016. EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

 • 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 • 124/2013. Korm. rendelet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 • 60/2003. ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 • 45/2006 EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről

 • 40/2004. ESZCSM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

 • 47/2004. ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

 • 5/2006. EüM rendelet a mentésről

 • 19/1998. NM rendelet a betegszállításról

 • 13/1992. NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

 • 41/2004. GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

 • 22/1991. NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

 • 27/1996. NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

 • 52/2006. EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról

 • 46/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról

 • 23/2002. EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

 • 28/2014. EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

 • 50/1999. EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

 • 9/2012. NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

 • 10/2012. NEFMI rendelet a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

 • 521/2013. Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Finanszírozás, szerződés

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 43/1999. Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 • 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

 • 337/2008. Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

 • 284/1997. Korm. rendelet térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

 • 191/2008. Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 • 6/1998. NM rendelet az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról

 • 2/2004. EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

 • 9/1993. NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

 • 31/2010. EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről (30. melléklet: szkizofrénia)

Adatvédelem, -kezelés

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 • 62/1997. NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

 • 335/2005. Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 • 2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (különösen a 219. §)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Gyógyszerrendelés

 • 1/2003. ESZCSM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

 • 32/2004. ESZCSM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 • 44/2004. ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

 • 63/2006. Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól - közgyógyellátás: 35–50. §

 • 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról


Keresőképesség

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 • 102/1995. Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Rokkantság, fogyatékosság, szociális ellátás

 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. Korm. rendelettel egységes szerkezetben

 • 168/1997. Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 • 335/2009. Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

 • 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 • 1/2000. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 • 7/2012. NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

Képzés

 • 22/2012. EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

 • 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

 • 63/2011. NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

 • 64/2011. NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről


Legfrissebb kongresszusok
Tegye a Web-rendszert a kedvencek közé, így egy kattintással elérheti!
Javasoljuk, hogy az oldalt a könnyebb rendszeres elérhetőség érdekében tegye a "kedvencek" közé. [ Kattintson ide ]